google-site-verification=DEX8-l-wo1fL-1VYuTRm2gpcG4MiiJnGBizj7Hle6v4
 

                Úprava kvalifikačního scénáře

Varianta 1

Uskuteční se soustředění na Dářku, ale nebude Garda meeting v náhradním termínu 20.-23.5. ani závod českého poháru

Nominace se zařadí výsledek celkového pořadí českého poháru z roku 2020 s váhou 50%, zároveň se uskuteční víkendové soustředění na některé z českých vod pro všechny zájemce o MS/ME v termínu 8.-9.5.2021 s trenérem SpS a výstupem tohoto soustředění bude trenérovo hodnocení s váhou 50%

 

Varianta 2

Uskuteční se soustředění na Dářku i Garda meeting v náhradním termínu 20.-23.5.

Bude upraven poměr na závod na Gardě s váhou 80% a zbylých 20% bude hodnocení trenéra na základě uskutečněného soustředění na Dářku

Varianta 3

Uskuteční se soustředění na Dářku, Garda meeting neproběhne, ale proběhne pohár na Nových Mlýnech 22.-23.5.

Bude upraven poměr na závod na Nových Mlýnech s váhou 50% a zbylých 50% bude hodnocení trenéra na základě proběhlého soustředění na Dářku

pozn. Pokud bude možnost uskutečnit Garda meeting i závod na Nových Mlýnech, do kvalifikace budou započítány výsledky pouze z Garda meetingu

Vážení rodiče, trenéři,

krátce po odeslání předchozího emailu, v neděli pozdě večer, byla vydána změna vládního nařízení a původně očekávané povolení sportu pro 20 osob nebylo povoleno plošně v celé ČR, ale pouze v několika krajích, nikoli však v kraji Vysočina, kde se nachází Velké Dářko. Takové povolení bude plošně  platné až od 10.5., tedy těsně po skončení plánovaného soustředění.

 

Na situaci jsme reagovali a prověřili možnosti, které by teoreticky mohly být alternativou. Změna termínu nepřipadá v úvahu, další víkend je již plánovaný odjezd na Gardu. Změnu vodní plochy do jiného kraje jsme také zamítli, potřebujeme ponechat teoretickou možnost dojezdové vzdálenosti z domova, či vlastního rekreačního objektu všech účastníků.  

Proto jsme učinili pokus získat výjimku či souhlas místní hygienické stanice. Úřad jsme kontaktovali, vysvětlili všechny souvislosti. Následně úředníci provedli interní konzultaci. Vnímají, že naše akce skončí těsně před plošným povolením, že se bude jednat o uzavřenou akci bez přístupu dalších osob a fakticky tedy není rozhodující, že to je v území kraje Vysočina a hlavně, že náš sport je opravdu individuální a riziko z hlediska epidemie je při konání soustředění zcela minimální. Bohužel, místní hygiena nemá kompetence dát výjimku a jedinou cestou je, podat žádost o výjimku Ministerstva zdravotnictví. To však již nelze časově stihnout. 

Komunikaci ukončili slovy, že rozhodnutí o konání je na nás a že "kde není žalobce, není soudce". 

 

Pro rozhodnutí o dalším postupu byl svolán výbor ALTQ na úterý 4.5. večer. Zúčastnili se jej všichni jeho členové a trenérka SPS. Prodiskutovali jsme výše zmíněné informace, jednotlivě vyjádřili názor k nastalé situaci a dalšímu postupu. Výstupem schůzky je, že jsme si vědomi rizik, avšak zájem uspořádat akci pro děti jednoznačně převažuje a chceme jet dál podle původního plánu. Alternativou, pokud by někdo z účastníků vznesl zásadní námitky, je pouze zrušení akce. To by mohlo vést ke stanovení nominace tzv. od stolu, čemuž se chceme za každou cenu vyhnout.

 

Pro konání akce platí podmínky tak, jako by se konala v kraji s nižší incidencí. 

Akce se zúčastní 20 osob: 17 dětí, 2 trenéři a 1 organizátor

Akce probíhá pouze v sobotu a neděli během dne, dle zaslaného časového plánu. Po skončení akce, oba dny, předají trenéři děti zpět rodičům nebo zákonným zástupcům.

Příjezd do areálu bude umožněn v pátek  7.5. po 16 hod.

Všichni účastníci akce při příjezdu předloží potvrzení o negativní testu - antigenní ne starší 72 hod, PCR ne starší 7 dnů nebo potvrzení o prodělané nemoci (14 -90 dnů před příjezdem).

Účastníci budou evidováni včetně kontaktů. Evidenci účastníků a potvrzení povede a kontaktní osobou pro případné dotazy bude Petr Přikryl.

V areálu nebudou k dispozici vnitřní prostory, šatny, sprchy.

Toalety budou přístupné při splnění obecně platných podmínek.  

Společné setkání účastníků bude prováděno ve vnějším prostředí s dodržením odstupů.

 

V případě, že by kdokoli z účastníků akce nebyl ochoten se akce za uvedených podmínek zúčastnit, prosíme kontaktujte obratem výbor ALTQ, prostřednictvím předsedy Petra Přikryla.  

Doufáme, že vnímáte maximální snahu výboru  ALTQ o uspořádání akce, kde by se děti mohly porovnat na sportovní úrovni a to i za cenu přijetí známých rizik. 

Dle současných meteo modelů se můžeme těšit na slunečný a větrný víkend a dáme dětem šanci férově porovnat aktuální formu.

Zápis online schůzky ALTQ a KTM

2.6.2021, od 21:00

Účastníci: O.Bobek, P.Přikryl, M.Žižka, M.Hrubý, J. Hirnšál, E.Flosmanová, N.Staňková, M. Dokoupilová, M.Lojka,

1/ Nominace dětí na ME a MS je uzavřena, jsou podané přihlášky a koupené letenky.

MS:

Lukáš Kraus, Jan Valenta, František Burda, Jiří Tomeš, Jeremiáš Přikryl

ME:

Linda Dokoupilová, Beata Dokoupilová, Karolína Lojková, Lukáš Krč, Jan Kříž, Tomáš Peterka, Ondřej Klíma, Matyáš Ráža.

Proběhla diskuze o nominaci 5. místa na MS, kompetence trenérky vyplývající z nastavených pravidel. Závěrem je, že je nutné tuto věc blíže specifikovat pro příští rok.

P. Přikryl - je nutné nastavit systémová pravidla pro nominaci dětí a team leadrů, aby se neopakovala situace, kdy na poslední chvíli proběhne rozhodnutí, které není konzultováno.

Úkol - lépe specifikovat pravidla nominací – kritéria výpočtu pořadí, kompetence trenéra, kdo schválí a finálně rozhodne.

 

Návrh zpracovat do konce srpna 2021.

Odpovědnost P.Přikryl, M.Žižka

Team leader: MS – Jan Kraus, v případě komplikací bude k dispozici P. Přikryl, zástupce ALT na GM IODA bude P. Přikryl, ME - Michal Lojka

O návrhu bylo hlasováno:

Pro: O.Bobek, M.Žižka, E.Flosmanová, M.Lojka, N.Staňková

Proti: M.Hrubý, J.Hirnšál, M.Dokoupilová

Zdržel se: P.Přikryl

 

V případě problému během MS je tímto udělena kompetence P.Přikrylovi převzít funkci team leadra bez dalšího schvalování ALT Q a KTM

           Zapsal: M.Lojka

Vážení rodiče, trenéři,

posíláme Vám stručné shrnutí uplynulých událostí a informace k dalšímu postupu při nominaci dětí na závody ME a MS 2021.

Výbor ALT Q se v nedávné době opakovaně online "sešel" s cílem najít nejlepší možná řešení pro objektivní výběr uchazečů na uvedené dva závody.
S ohledem na současnou dobu, kdy není jistý žádný závod ani není předvídatelné jakékoli vládní nařízení, jsme se pokoušeli v maximální možné míře naplnit nominační scénář schválený na začátku letošního roku.

Prvním krokem byl pokus o záchranu pohárového závodu na Rozkoši. S pořadatelem jsme se domluvili na posunu o týden, aby se stihlo vyřídit povolení. Připravili jsme žádost o výjimku, navrhli hygienická pravidla. Pořadatel žádost podepsal a poté měl být přidán podpis svazu. V tu dobu jsme však získali podmínky pro pořádání Pálavské regaty, kde byl mimo jiné omezen počet účastníků na 120, povinné PCR testy všech závodníků i pořadatelů před závodem a znovu testy v průběhu závodu a další povinnosti. Obdobná pravidla se dala očekávat i u našeho závodu. 
S ohledem na finanční náročnost těchto podmínek, která by byla limitujícím faktorem mnoha závodníku ALTQ jsme dospěli k většinovému názoru, že nemůžeme pořádat závod započítaný do Poháru ČR, kterého by se některé děti nemohly zúčastnit. S pořadatelem budeme řešit variantu přesunu na pozdější termín, předpokládáme v průběhu konce léta/září.

Také jsme diskutovali možnosti jiných závodů, ve Švýcarsku, Itálii, Polsku. Bohužel jsme vždy narazili na překážku, pro kterou nebylo možné závod zahrnout do plánu. 

Dále jsme řešili variantu odloženého závodu Garda meeting. Výbor ALTQ považuje tento závod za nejlepší možnou variantu pro objektivní posouzení aktuální výkonnosti závodníků.
Protože se závod má konat až po uzávěrce termínu k odeslání seznamu nominovaných dětí, požádali jsme již začátkem dubna IODA o možnost posunu termínu. Po dalších dvou urgencích nám byl souhlas udělen tento týden. Seznam nominovaných dětí tedy můžeme poslat až po skončení Garda meetingu 

Dále nám v tomto týdnu byla ze strany IODA nabídnuta možnost požádat o rozšíření počtu výpravy na ME o další dva závodníky. Tuto nabídku jsme přijali a čekáme na závazné potvrzení, které očekáváme v následujícím týdnu.

Nyní se dostáváme k rekapitulaci nominačního scénáře a upřesnění dalších pravidel.
Pevně věříme ve schválený náhradní scénář č.2, tedy závod Garda meeting, nově v termínu od 20.5., a současně soustředění (trénink) SPS v termínu 8.-9.5
Váha závodu na Gardě bude mít 80% a váha tréningu 20%. Počítáno bude přes logaritmické body, jako při všech závodech. Model výpočtu je uveden v příloze (nominace 2021_logbody)


Nominační tréning SpS  8.-9.5.
Tato akce byla od samého počátku plánována, jako poslední záchranná možnost, jak alespoň nějakým způsobem zhodnotit aktuální výkonnost dětí. Jsme si vědomi, že podmínky na tomto soustředění nelze jakkoli srovnávat s podmínkami větru a vln a dalších vlivů, které jsou očekávány v průběhu MS i ME. Proto nelze očekávat, že výsledky takového tréningu mohou být stanoveny jen z výsledků rozjížděk na tomto tréningu, ale musí obsahovat i hodnocení trenéra, resp. trenérky, která všechny děti z větší části zná. S ohledem na povětrnostní podmínky nelze spravedlivě očekávat, že rozjížďky budou odjety za jakýchkoli podmínek, jen aby byly výsledky. Výbor ALT Q má plnou důvěru v profesionalitu trenérky a objektivitu rozhodnutí. Přesto bude k hodnocení přizván další trenér, který má s třídou Q mnohaleté zkušenosti a jejich společné rozhodnutí  bude maximálně transparentní. 

Nyní k průběhu akce:
• tréning je plánován na 2 tréninkové dny – sobota a neděle;
• možnost vyplutí na vodu bude umožněno z YC Velké Dářko, další zázemí bude zpřístupněno na základě aktuální epidemiologické situace; z tohoto důvodu je strategicky zvoleno VD, které je víceméně ve středu republiky.

Ubytování ani stravování není z důvodu současných omezení možné organizovat společně. 

Všichni osoby vstupující  do areálu YC Velké Dářko se prokáži negativním Ag testem nebo čestným prohlášením o jeho absolvování s negativním výsledkem ,případně podstoupí samotestovní na COVID 19.

• na vodu bude umožněn přístup maximálně 2 motorovým člunům, 1 si vyhrazuje trenér SpS Q, jeden je určen pro klubový člun z YC VD jakož to HZS a organizace tréninkových rozjížděk.
Nominační trénink bude probíhat v následujícím režimu

sobota i neděle
• ráno společná dobrovolná rozcvička 8.30
• příprava lodí 9.15 – 9.45
• briefing 10.00
• trénink na vodě časově dle větrných podmínek
• debrief po dokončení tréninku 

Trénink na vodě
• 1 – 2 hodiny věnované různým cvičením; sleduje se rychlost, technika, znalost pravidel..
• 2 – 3 rozjížďky za den
- čas či počet rozjížděk může být upraven na základě aktuálních povětrnostních podmínek, princip ale zůstane stejný

Hodnocení závodníků :


Hodnotící kritéria :
Technické dovednosti (ovládání lodi a rychlost) 
Taktické dovednosti (pozice soupeřících lodí)
Znalost pravidel (ZPJ)
Dojezdy tréninkových rozjížděk

Hodnocení celkově:
• výsledky rozjížděk mají 50% váhu tréningu.
• hodnocení trenéra SpS a dalšího trenéra II. třídy má dohromady váhu 50% 

Trenéři si budou jednotlivá kritéria zapisovat a následně celkově hodnotit. Modelový příklad hodnotící tabulky je uveden v příloze (Tabulka hodnocení...) Jedná se o verzi, která může být po konzultaci s druhým trenérem ještě doplněna.

 

Pevně věříme, že závod na Gardě se uskuteční, bude tedy tím zásadním faktorem a nebudeme nuceni projednávat další varianty.

Také chceme informovat všechny zákonné zástupce že proběhne v sobotu po debrifingu informativní schůzka  v souladu s epidemiologickými opatřeními  tzn .ve venkovním prostředí k logistice k jednotlivým eventům ME a MS

 

za výbor ALT Optimist 

předseda Petr Přikryl

Zpráva pro nováčky ILCA 4

V rámci SCM ILCA vznikla nová pozice trenéra ILCA 4, kterou zastává Johana Rozlivková, ta má za úkol vést začátečníky na LT ILCA 4. V rámci sezóny je plánováno 30 dní na vodě (plán sezóny je přiložen níže), během kterých se s ILCA 4 seznámíte, naučíte základy jízdy, techniky a trimu, tak aby byl váš přechod co nejjednodušší a nejhladší.

První setkání se uskuteční 15.-16.5. na Velkém Dářku, uvidíme, co situace dovolí. Pokud se uskuteční závod Májový pohár, potkáme se na něm, pokud nebude možné jej konat, uspořádáme ve stejném termínu soustředění. V dostatečném předstihu Vám dám vědět. Na první akci se seznámíme a probereme základy.

Vítáni jsou všichni začátečníci na ILCA 4. Prosím, ozvěte se mi, pokud se našeho prvního setkání zúčastníte, ať vím, na koho se můžu těšit. Zároveň se mi ozvěte i pokud máte v plánu se zúčastnit dalších naplánovaných akcí.

V pípadě dotazů se na mě neváhejte obrátit.

Johana Rozlivková

+420 724 130 869 johana.rozlivkova@post.cz

Plán sezóny ILCA 4 pro rok 2021:

Trenér: Johana Rozlivková

 

Datum                 Akce                                           Místo            Počet dní

 15.5.-16.5.     Májový pohár/soustředění.        V. Dářko.                    2

22.5.-23.5.      Velká cena YC Dyje.                   N.Mlýny.                    2

28.5.-30.5.      Soustředění.                               ?Upřesním?               2

12.6.-13.6.      McDonalds cup.                          Lipno Černá.            2

19.-20.6.         Soustředění.                                ?Upřesním.              2

?3.-9.7.?          Soustředění.                                ? Velké Dářko?        7

10.-11.7.         Závod mladých nadějí                   Velké dářko.          2  

16.-20.8.         Soustředění.                                   Nové Mlýny.          5

21.-24.8.         MČR.                                               Nové Mlýny.         4

4.-5.9./11.-12.9. CERE regatta/soustředění.         Nechranice.          2

                                        Celkem dní   30

          Zápis z jednání VV ALT Optimist

20.3.2021 20-21:30 Microsoft Teams

 

Přítomni: Přikryl Petr, Hirnšál Jan, Lojka Michal, Flosmanová Eva, Dokoupilová Markéta a trenérka SpS Staňková Nikol

 

Projednávané body:

 

Možnost úprav kvalifikačních závodů pro MS a ME

Všichni zúčastnění sdělili své názory na možnosti úprav scénářů pro kvalifikační závody na MS a ME. Z jednání vyplynula nutnost zažádat na IODA o prodloužení termínu pro jmenovitou nominaci na jednotlivé závody do 24.5.2021. Úkol vyřizuje Nikol Staňková

Z dosavadního schváleného plánu pro kvalifikační závody vypadl Garda Meeting, proto proběhne i plánované soustředění pro přihlášené účastníky kvalifikace v plánovaném termínu cca 8.-9.5., také s ohledem na povětrnostní podmínky. Pokud to epidemiologická situace dovolí, bude následovat přeložený Garda meeting nebo závod Českého poháru na Nových mlýnech ve víkendovém termínu 22.5-23.5.2021

Dynamicky vyvíjející se epidemiologickou situaci bedlivě sledujeme a hledáme další možné alternativy pro zahraniční závod v akceptovatelné kvalitě a lokaci, abychom zajistili maximálně možné podmínky pro posouzení výkonnosti uchazečů o nominaci na ME a MS . Pokud dojede ke změně ve scénářích kvalifikačních závodů, tak by změna měla být avizována alespoň tři týdny předem. 

Další jednání v této věci proběhne zhruba týden po Velikonocích okolo 12.4.2021.

              

              Zapsal  Petr Přikryl

16.2.2021

 YOUTH CENTENARY REGATTA je přípravný závod pro závodníky nominované na ME/MS. Startovné ve výši 3300 CZK je potřeba uhradit na účet ALT Q nejpozději do 18.2.2021. Číslo účtu: 2800322808 / 2010, VS registrační číslo závodníka

V případě, že se závodník nenominuje na MS/ME, stane se nejdříve náhradníkem na dané závody a pokud se závodů nakonec nezúčastní, záloha 10 000 CZK i startovné ve výši 3300 CZK mu bude vráceno.

Pokud se závodník nominuje na MS či ME, pak je automaticky přihlášen i na YOUTH CENTENARY REGATTA, v případě, že uhradil startovné 3300 CZK

8.10.2020

Vážení závodníci a trenéři,

vzhledem k aktuální situaci se trenérka SpS spolu s komisí talentové mládeže shodli, že v letošním kalendářním roce 2020 nebude žádný závod zahrnut do nominace na MS a ME 2021.

O nominačních závodech na vrcholy sezóny 2021 budete včasně informováni. Předpokládáme, že nominační závody pro MS a ME 2021 budou závody, které se pojedou na jaře 2021.

Přejeme všem pevné zdraví a doufáme, že v sezóně 2021 budeme moci opět závodit bez zásadnějších omezení.

N. Staňková

24.1.2021

NOMINAČNÍ PRAVIDLA MS & ME 2021

Základní pravidla: 

 

 • 2 kvalifikační závody

  1. Garda meeting, Riva del Garda v termínu 1.-4.4.2021, váha 70% 

  2. Pohárový závod Q7 na Rozkoši v termínu 1.-2.5.2021, váha 30%  

 

 • Účast na MS je daná pro první 4 závodníky dle % váhy z 2 nominačních závodů, 5. závodník může být navržen trenérem na základě znalosti závodníka s přihlédnutím na TD, na jeho výkony v tréninku i na regatách  

 • Účast na ME je daná pro dalších 5 závodníků v pořadí v genderovém poměru 3:2 dle % váhy z 2 nominačních závodů, další závodníci v poměru 1:1 mohou být navrženi trenérem na základě znalosti závodníků s přihlédnutím na TD, na jejich výkony v tréninku i na regatách

 

 

Scénáře při neodjetí některého z kvalifikačních závodů:

 

 • Scénář 1: neodjede se Garda v termínu 1.-4.4.2021 a odjede se Rozkoš v termínu 1.-2.5.2021

  • do nominace se zařadí výsledek celkového pořadí českého poháru z roku 2020 s váhou 30% a váha pohárového závodu Rozkoš se zvýší na 40%

  • zároveň se uskuteční víkendové soustředění na některé z českých vod pro všechny zájemce o MS/ME v termínu 8.-9.5.2021 s trenérem SpS a výstupem tohoto soustředění bude trenérovo hodnocení s váhou 30%

 

 • Scénář 2: neodjede se Rozkoš v termínu 1.-2.5.2021 ale odjede se Garda 1.-4.4.2021 

  • bude upraven poměr na závod na Gardě s váhou 80% a zbylých 20% bude hodnocení trenéra na základě znalosti závodníka s přihlédnutím na TD, na jeho výkony v tréninku i na regatách

 

 • Scénář 3: neodjede se Garda ani Rozkoš 

  • do nominace se zařadí výsledek celkového pořadí českého poháru z roku 2020 s váhou 50%, zároveň se uskuteční víkendové soustředění na některé z českých vod pro všechny zájemce o MS/ME v termínu 8.-9.5.2021 s trenérem SpS a výstupem tohoto soustředění bude trenérovo hodnocení s váhou 50%

​Zájemci o účast na MS & ME 2021 zašlou zálohu 10 000 CZK na účet asociace lodní třídy optimist č.ú.2800322808 / 2010, VS registrační číslo závodníka, nejpozději do 28.2.2021

                                   24.8.2020

Pohárový závod lodní třídy Q - 3C vedený pod CTL 201306 se z technických důvodů nedostatku vody, přesouvá na Dolní Dvořiště v termínu 29.08.2020 pod CTL 201343.  

22.8.2020

Dne 21.8. 2020 IODA oficiálněpotvrdila 3 další místa pro CZE na ME 2020 ve Slovinsku v poměru 2:1. 

Celkem je tedy pro ČR alokováno 10 míst. 

Upřesňujeme, že definitivní poměr závodníků bude určen po odjetí nominačních závodů. 

Je možnost 3 různých poměrů děvčata:chlapci 4:6, 5:5, 6:4

Všechny nominační závody mají stejný koeficient, ze kterého bude vycházeno při sčítání váhy závodu (např. odjeté Lipno 25%)

Nikol Staňková

8.8.2020

IODA zveřejnila možnost přihlášení celkem 10 účastníků na ME. K základním 7 závodníkům v poměru 3/4 přidala možnost přihlášení dalších 3 závodníků v poměru 1/2. 

Deadline k zaslání zálohy na ME zůstává k 10.8.2020

ALT Q

16.7.2020

Dne 15.7.2020 byla všem zájemcům o účast na MS a ME vrácena záloha 10 000 CZK. 
Záloha byla vrácena z důvodu oficiálního zrušení MS 2020. 

Nová nominace na ME 2020 ve Slovinsku 19.-25.10. 2020 bude brzy zveřejněna. Zároveň s novou nominací bude zveřejněn i termín pro zaslání nových záloh. 

ALT Q

12.7.2020

Důležitá informace pro závodníky, doprovod a trenéry!

Je aktivován náhradní pohárový závod MMPSKO 2020 v Dziwnowě 18.-20.9.

Link k přihlášení:

http://www.polishoptimist.sailingnet.pl/index.php#startlist

Miedzynarodowe Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist

26.5.2020

Vážení Optimističtí závodníci a trenéři,

 

blíží se termín prvního letošního pohárového závodu Pavlovská regata v termínu 6.-7.6.2020 na Nových Mlýnech.

Vzhledem k velkému počtu přihlášených závodníků do ALT Optimist (cca 140 závodníků), se dá předpokládat větší účast než 80 lodí na startu a z toho důvodu přistoupíme k již dlouho

diskutovanému novému formátu závodu.

Plánujeme závodníky rozdělit do čtyř skupin, kdy vždy dvě skupiny budou startovat společně.

První den závodu se uskuteční kvalifikační část o minimálně třech platných rozjížďkách, druhý den závodu bude následovat finálová série, kdy první polovina pole bude zařazena do zlaté skupiny a druhá polovina pole do skupiny stříbrné. Pro zdárný průběh dvoudenního závodu, který se pojede na skupiny je opravdu nezbytné provést online registraci na závod na webových stránkách www.sailing.cz.

 

Přesná formulace bude zveřejněna v plachetních směrnicích k tomuto závodu.

 

ALT Q

17.3.2020

Soustředění mládeže Velké Dářko 2020 spustilo přihlášení pro letošní rok.

Jedná se o 14 ročník tradičního soustředění pro mládež. Jelikož se rychle plní kapacita, prosíme, kdo by měl zájem se zúčastnit, mrkněte na http://soustredeni.ycvelkedarko.cz/node/30 kapacita je omezená. YC Velké Dářko Vás srdečně zve nejen na soustředění, ale i na všechny pořádané závody na Velkém Dářku.

Doufejme, že se současná situace brzy zlepší a budeme se moci opět potkávat na vodě.

Za YC Velké Dářko Richard Kafka

12.2.2020

Dovolujeme si informovat všechny zájemce o velikonoční regatu v Medulinu aby v případě, že mají zájem o bydlení v Arena Campsite Medulin, zaslali poptávku po ubytování na e-mailovou adresu ilorencin@arenahospitalitygroup.com nejpozději do 20.2.2020. 
Oficiálně se kemp otevírá 9.4.2020, ovšem v případě, že poptáte ubytování od dřívějšího termínu je pravděpodobné, že kemp zprovozní dříve.

27.7.2020

NOMINAČNÍ ZÁVODY PRO ME 2020

 

Základní pravidla: 

 

 • 3 kvalifikační závody

  1. Pohárový závod Q7 na Lipně v termínu 15.-16.8. 2020 váha 25%

  2. Mezinárodní mistrovství Polska, Dziwnow v termínu 18.-20.9. 2020 váha 50%

  3. Jeden nejlepší výsledek ze všech odjetých pohárových závodů Q7 vyjma již započítaného do nominace (tedy bez poháru Q7 Lipno a Dziwnow) váha 25%

 • výpočet pořadí:  logaritmické body krát váha

 

Scénáře při neodjetí některého z kvalifikačních závodů:

 

 • Scénář 1: neodjede se Lipno v termínu 15.-16.8. 2020 a odjede se Dziwnow

  • náhradním závodem pohár Q7 na Nechranicích v termínu 5.-6.9. 2020

 • Scénář 2: neodejde se Dziwnow v termínu 18.-20.9. 2020 

  • bude upraven poměr na ostatní odjeté závody:

   • Pohár Q7 na Lipně nebo náhradní Pohár Q7 na Nechranicích váha 60%

   • Jeden nejlepší výsledek ze všech odjetých pohárových závodů Q7 vyjma již započítaného do nominace váha 40%

 • Scénář 3: neodjede se ani pohárový závod na Lipně ani na Nechranicích, ale Dziwnow ano

  • bude upraven poměr na ostatní odjeté závody:

   • Mezinárodní mistrovství Polska, Dziwnow v termínu 18.-20.9. 2020 váha 75% 

   • Jeden nejlepší výsledek ze všech odjetých pohárových závodů Q7 vyjma již započítaného do nominace váha 25%

 • Scénář 4: neodjede se ani pohárový závod na Lipně ani na Nechranicích ani Dziwnow

  • z důvodu malé pravděpodobnosti není zatím řešen

 

Divoká karta:

 

 • v rámci kvalifikace může trenér využít divoké karty

 

Deadline k zaplacení zálohy ve výši 10 000 CZK pro všechny zájemce o účast na ME 2020 ve slovinské Portoroži je 10.8.2020. 

Zálohu převeďte na transparentní účet ALT Q číslo 2800322808 / 2010

Jako variabilní symbol platby uveďte registrační číslo závodníka

Nominační pravidla byla schválena KTM.

Případné dotazy zodpoví Nikol Staňková

14.7.2020

Pozvánka na  členskou schůzi Asociace Lodní třídy Optimist z.s.

Bude se konat dne 15.8.2020 od 18.30                                                      

Na  Loděnici v Jacht klubu Černá v Pošumaví

Program schůze

 

1.   Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti,
2.   Volba orgánů členské schůze,

3.  Zpráva o hospodaření

4.   Zpráva kontrolní komise

5.   Zpráva o činnosti konec 2019 a začátek 2020 ( zpravodaj dění kolem trenéra SpS)

6.    Návrh rozpočtu 2020

7.    Změna kategorii mladší žáci z 12 včetně na 11 včetně.

8.    Představení doplňující směrnice ALTQ

9. Představení připravované směrnice SpS

10. Představení nominačních kritérií a závodů pro ME 20 a sezónu 21

11. Koncepce směřování ALT Q ( fleety, Laser 4.7, podpora)

12. Diskuse

13. Závěr

 

Petr Přikryl předseda ALT Optimist

12.7.2020

Dne 18. - 19. 7. 2020 pořádá YC Velké Dářko pohárový závod Q-7P ALT Optimist Bambusová regata. Žádáme účastníky aby se předem registrovali na stránkách

https://www.sailing.cz/prihlasky/202009

1.5.2020

Nominace na MS / ME 2020 je uzavřena na základě 2 uskutečněných nominačních závodů ( Dziwnow, Garda). Neuskutečněný nominační závod v Medulinu je bez náhrady.

22.4.2020

Výzva pro členy ALT Q - 20.5.2020 je nejzazší termín pro zaplacení členských příspěvků a vyplnění přihlášky člena ALT Q. Pro nové závodníky, kteří v minulosti nebyli členy ALT Q může být udělena výjimka a mohou být do asociace přijati během sezóny. 

24.3.2020

Bylo rozhodnuto o odložení MS i ME. O náhradních termínech se bude teprve jednat. 

Oficiální vyjádření IODA naleznete přiložené na facebookových stránkách v levé části stránky.